Seminars at Oberwolfach in 1995

ID Date Title
9511A  12 Mar - 18 Mar 1995  DMV-Seminar: Statistische Wavelets
9511B  12 Mar - 18 Mar 1995  DMV-Seminar: Composite Materials and Homogenization
9514A  2 Apr - 8 Apr 1995  DMV-Seminar: Mori-Theorie
9547A  19 Nov - 25 Nov 1995  DMV-Seminar: Infinite Dimensional Kaehler Manifolds
9548B  26 Nov - 2 Dec 1995  DMV-Seminar: L^2-Invariants of Manifolds and Applications
ID Date Title